جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

شیپ فایل بلوک های آماری شهر فیروزکوه 1385

 

نقشه های آماری بخشی از ملزومات سرشماری ها و طرحهای آماری می باشند. این نقشه ها به منظور اجرای بهینه سرشماری ها مورد استفاده قرار می گیرند، بنابراین هر چه کاملتر و گویاتر باشند کنترل پوشش جغرافیایی بهتر انجام شده و نتایج دقیق تری برای سرشماری حاصل می شود. نقشه های مورد استفاده در طرح های آماری و سرشماری ها به دو گروه نقشه های شهری و نقشه های روستایی تقسیم می شوند.

بلوک آماری به مجموعه ای از ساختمانهای به هم پیوسته (یا ساختمان ها و زمین های به هم پیوسته) اطلاق می شود که از هر طرف به معابر عمومی (کوچه، میدان، خیابان و ...) یا عوارض طبیعی (رودخانه، کوه، ترانشه و...) محدود شده است. این عارضه مهمترین عارضه موجود در نقشه آماری شهری می باشد و هر بلوک دارای یک کد (آدرس آماری) منحصر بفرد برای آمارگیری خواهد بود. این عارضه یک عارضه سطحی می باشد بنابراین باید محدوده آن کاملاً مشخص باشد.

اطلاعات و آماری که تحت عنوان سرشماری عمومی نفوس و مسکن توسط مرکز آمار ایران هر 5 سال یک بار انجام می شود حاوی داده ها و اطلاعات بسیار ارزشمند و کاربردی در هر نوع مطالعه و برنامه ریزی می باشد. داشتن اطلاعات دقیق، صیحیح  و کامل از وضعیت جمعیتی، مسکن، اجتماعی و اقتصادی هر سطح برنامه­ریزی، اولین شرط برنامه ریزی و مدیریت کارآمد می باشد.

در این بخش شیپ فایل بلوک آماری  شهر فیروزکوه بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 به در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

 

فایل حاضر حاوی اطلاعات خانوار و مسکن در 133 فیلد آماری به شرح زیر می باشد:

  • جمعيت کل
  • جمعيت مرد
  • جمعيت زن
  • جمعيت 6 ساله و بيشتر کل
  • جمعيت 6 ساله و بيشتر مرد
  • جمعيت 6 ساله و بيشتر زن
  • جمعيت 4-0 کل
  • جمعيت 9-5 کل
  • جمعيت 14-10 کل
  • جمعيت 19-15 کل
  • جمعيت 24-20 کل
  • جمعيت 29-25 کل
  • جمعيت 34-30 کل
  • جمعيت 39-35 کل
  • جمعيت 44-40 کل
  • جمعيت 49-45 کل
  • جمعيت 54-50 کل
  • جمعيت 59-55 کل
  • جمعيت 64-60 کل
  • جمعيت 65 ساله و بيشتر کل
  • جمعيت 4-0 مرد
  • جمعيت 9-5 مرد
  • جمعيت 14-10 مرد
  • جمعيت 19-15 مرد
  • جمعيت 24-20 مرد
  • جمعيت 29-25 مرد
  • جمعيت 34-30 مرد
  • جمعيت 39-35 مرد
  • جمعيت 44-40 مرد
  • جمعيت 49-45 مرد
  • جمعيت 54-50 مرد
  • جمعيت 59-55 مرد
  • جمعيت 64-60 مرد
  • جمعيت 65 ساله و بيشتر مرد
  • جمعيت 4-0 زن
  • جمعيت 9-5 زن
  • جمعيت 14-10 زن
  • جمعيت 19-15 زن
  • جمعيت 24-20 زن
  • جمعيت 29-25 زن
  • جمعيت 34-30 زن
  • جمعيت 39-35 زن
  • جمعيت 44-40 زن
  • جمعيت 49-45 زن
  • جمعيت 54-50 زن
  • جمعيت 59-55 زن
  • جمعيت 64-60 زن
  • جمعيت 65 ساله و بيشتر زن
  • جمعيت کل با سواد
  • جمعيت مرد با سواد
  • جمعيت زن با سواد
  • جمعيت کل بيسواد
  • جمعيت مرد بيسواد
  • جمعيت زن بيسواد
  • جمعيت 10 ساله و بيشتر کل
  • جمعيت 10 ساله و بيشتر مرد
  • جمعيت 10 ساله و بيشتر زن
  • جمعيت مهاجر کل
  • جمعيت مهاجر مرد
  • جمعيت مهاجر زن
  • محل کار يا تحصيل همين شهر يا آبادي
  • محل کار يا تحصيل شهر ديگر
  • محل کار يا تحصيل آبادي ديگر
  • محل کار يا تحصيل اظهار نشده
  • جمعيت شاغل کل
  • جمعيت بيکار کل
  • جمعيت محصل کل
  • جمعيت داراي درآمد بدون کار کل
  • جمعيت خانه دار کل
  • جمعيت ساير کل
  • جمعيت شاغل مرد
  • جمعيت بيکار مرد
  • جمعيت محصل مرد
  • جمعيت داراي درآمد بدون کار مرد
  • جمعيت خانه دار مرد
  • جمعيت ساير مرد
  • جمعيت شاغل زن
  • جمعيت بيکار زن
  • جمعيت محصل زن
  • جمعيت داراي درآمد بدون کار زن
  • جمعيت خانه دار زن
  • جمعيت ساير زن
  • وضع اقامت حاظر
  • وضع اقامت غايب موقت
  • وضع اقامت خارج از کشور
  • وضع اقامت ساير
  • وضع اقامت اظهار نشده
  • محل تولد همين شهر يا آبادي
  • محل تولد شهر ديگر
  • محل تولد آبادي ديگر
  • محل تولد خارج از کشور
  • محل تولد اظهار نشده
  • وضع زناشويي داراي همسر کل
  • وضع زناشويي بي همسر بر اثر فوت همسر کل
  • وضع زناشويي بي همسر بر اثر طلاق کل
  • وضع زناشويي هرگز ازدواج نکرده کل
  • اظهار نشده هرگز ازدواج نکرده کل
  • وضع زناشويي اظهار نشده کل
  • وضع زناشويي داراي همسر مرد
  • وضع زناشويي بي همسر بر اثر فوت همسر مرد
  • وضع زناشويي بي همسر بر اثر طلاق همسر مرد
  • وضع زناشويي هرگز ازدواج نکرده مرد
  • اظهار نشده هرگز ازدواج نکرده مرد
  • وضع زناشويي اظهار نشده مرد
  • وضع زناشويي داراي همسر زن
  • وضع زناشويي بي همسر بر اثر فوت همسر زن
  • وضع زناشويي بي همسر بر اثر طلاق همسر زن
  • وضع زناشويي هرگز ازدواج نکرده زن
  • اظهار نشده هرگز ازدواج نکرده زن
  • وضع زناشويي اظهار نشده زن
  • جمعيت معلول
  • تعداد خانوار
  • نوع خانوار معمولي ساکن
  • نوع خانوار معمولي غير ساکن
  • نوع خانوار گروهي
  • نوع خانوار موسسه اي
  • مساحت زير بنا 50 و کمتر
  • مساحت زير بنا 51 تا 75
  • مساحت زير بنا 76 تا 80
  • مساحت زير بنا 81 تا 100
  • مساحت زير بنا 101 تا 150
  • مساحت زير بنا 151 تا 200
  • مساحت زير بنا 201 تا 300
  • مساحت زير بنا 301 تا 500
  • مساحت زير بنا 501 و بيشتر
  • مساحت زير بنا اظهار نشده
  • تعداد واحد مسکوني
  • خانوار داراي معلول
  • نوع محل سکونت خانوار واحد مسکوني معمولي
  • نوع محل سکونت خانوار جادار
  • نوع محل سکونت خانوار کپر
  • نوع محل سکونت خانوار آلونک و زاغه و ...
  • نوع محل سکونت خانوار ساير

 

فرمت فایل: shp

 سال: 1385

حجم فایل: 584 کیلوبایت

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با فیروزکوه، اینجا