جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

شیپ فایل بلوک های آماری شهر بندر دیلم 1385

 

نقشه های آماری بخشی از ملزومات سرشماری ها و طرحهای آماری می باشند. این نقشه ها به منظور اجرای بهینه سرشماری ها مورد استفاده قرار می گیرند، بنابراین هر چه کاملتر و گویاتر باشند کنترل پوشش جغرافیایی بهتر انجام شده و نتایج دقیق تری برای سرشماری حاصل می شود. نقشه های مورد استفاده در طرح های آماری و سرشماری ها به دو گروه نقشه های شهری و نقشه های روستایی تقسیم می شوند.

بلوک آماری به مجموعه ای از ساختمانهای به هم پیوسته (یا ساختمان ها و زمین های به هم پیوسته) اطلاق می شود که از هر طرف به معابر عمومی (کوچه، میدان، خیابان و ...) یا عوارض طبیعی (رودخانه، کوه، ترانشه و...) محدود شده است. این عارضه مهمترین عارضه موجود در نقشه آماری شهری می باشد و هر بلوک دارای یک کد (آدرس آماری) منحصر بفرد برای آمارگیری خواهد بود. این عارضه یک عارضه سطحی می باشد بنابراین باید محدوده آن کاملاً مشخص باشد.

اطلاعات و آماری که تحت عنوان سرشماری عمومی نفوس و مسکن توسط مرکز آمار ایران هر 5 سال یک بار انجام می شود حاوی داده ها و اطلاعات بسیار ارزشمند و کاربردی در هر نوع مطالعه و برنامه ریزی می باشد. داشتن اطلاعات دقیق، صیحیح  و کامل از وضعیت جمعیتی، مسکن، اجتماعی و اقتصادی هر سطح برنامه­ریزی، اولین شرط برنامه ریزی و مدیریت کارآمد می باشد.

در این بخش شیپ فایل بلوک آماری  شهر بندر دیلم بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 به در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

 

فایل حاضر حاوی اطلاعات خانوار و مسکن در 133 فیلد آماری به شرح زیر می باشد:

 • جمعيت کل
 • جمعيت مرد
 • جمعيت زن
 • جمعيت 6 ساله و بيشتر کل
 • جمعيت 6 ساله و بيشتر مرد
 • جمعيت 6 ساله و بيشتر زن
 • جمعيت 4-0 کل
 • جمعيت 9-5 کل
 • جمعيت 14-10 کل
 • جمعيت 19-15 کل
 • جمعيت 24-20 کل
 • جمعيت 29-25 کل
 • جمعيت 34-30 کل
 • جمعيت 39-35 کل
 • جمعيت 44-40 کل
 • جمعيت 49-45 کل
 • جمعيت 54-50 کل
 • جمعيت 59-55 کل
 • جمعيت 64-60 کل
 • جمعيت 65 ساله و بيشتر کل
 • جمعيت 4-0 مرد
 • جمعيت 9-5 مرد
 • جمعيت 14-10 مرد
 • جمعيت 19-15 مرد
 • جمعيت 24-20 مرد
 • جمعيت 29-25 مرد
 • جمعيت 34-30 مرد
 • جمعيت 39-35 مرد
 • جمعيت 44-40 مرد
 • جمعيت 49-45 مرد
 • جمعيت 54-50 مرد
 • جمعيت 59-55 مرد
 • جمعيت 64-60 مرد
 • جمعيت 65 ساله و بيشتر مرد
 • جمعيت 4-0 زن
 • جمعيت 9-5 زن
 • جمعيت 14-10 زن
 • جمعيت 19-15 زن
 • جمعيت 24-20 زن
 • جمعيت 29-25 زن
 • جمعيت 34-30 زن
 • جمعيت 39-35 زن
 • جمعيت 44-40 زن
 • جمعيت 49-45 زن
 • جمعيت 54-50 زن
 • جمعيت 59-55 زن
 • جمعيت 64-60 زن
 • جمعيت 65 ساله و بيشتر زن
 • جمعيت کل با سواد
 • جمعيت مرد با سواد
 • جمعيت زن با سواد
 • جمعيت کل بيسواد
 • جمعيت مرد بيسواد
 • جمعيت زن بيسواد
 • جمعيت 10 ساله و بيشتر کل
 • جمعيت 10 ساله و بيشتر مرد
 • جمعيت 10 ساله و بيشتر زن
 • جمعيت مهاجر کل
 • جمعيت مهاجر مرد
 • جمعيت مهاجر زن
 • محل کار يا تحصيل همين شهر يا آبادي
 • محل کار يا تحصيل شهر ديگر
 • محل کار يا تحصيل آبادي ديگر
 • محل کار يا تحصيل اظهار نشده
 • جمعيت شاغل کل
 • جمعيت بيکار کل
 • جمعيت محصل کل
 • جمعيت داراي درآمد بدون کار کل
 • جمعيت خانه دار کل
 • جمعيت ساير کل
 • جمعيت شاغل مرد
 • جمعيت بيکار مرد
 • جمعيت محصل مرد
 • جمعيت داراي درآمد بدون کار مرد
 • جمعيت خانه دار مرد
 • جمعيت ساير مرد
 • جمعيت شاغل زن
 • جمعيت بيکار زن
 • جمعيت محصل زن
 • جمعيت داراي درآمد بدون کار زن
 • جمعيت خانه دار زن
 • جمعيت ساير زن
 • وضع اقامت حاظر
 • وضع اقامت غايب موقت
 • وضع اقامت خارج از کشور
 • وضع اقامت ساير
 • وضع اقامت اظهار نشده
 • محل تولد همين شهر يا آبادي
 • محل تولد شهر ديگر
 • محل تولد آبادي ديگر
 • محل تولد خارج از کشور
 • محل تولد اظهار نشده
 • وضع زناشويي داراي همسر کل
 • وضع زناشويي بي همسر بر اثر فوت همسر کل
 • وضع زناشويي بي همسر بر اثر طلاق کل
 • وضع زناشويي هرگز ازدواج نکرده کل
 • اظهار نشده هرگز ازدواج نکرده کل
 • وضع زناشويي اظهار نشده کل
 • وضع زناشويي داراي همسر مرد
 • وضع زناشويي بي همسر بر اثر فوت همسر مرد
 • وضع زناشويي بي همسر بر اثر طلاق همسر مرد
 • وضع زناشويي هرگز ازدواج نکرده مرد
 • اظهار نشده هرگز ازدواج نکرده مرد
 • وضع زناشويي اظهار نشده مرد
 • وضع زناشويي داراي همسر زن
 • وضع زناشويي بي همسر بر اثر فوت همسر زن
 • وضع زناشويي بي همسر بر اثر طلاق همسر زن
 • وضع زناشويي هرگز ازدواج نکرده زن
 • اظهار نشده هرگز ازدواج نکرده زن
 • وضع زناشويي اظهار نشده زن
 • جمعيت معلول
 • تعداد خانوار
 • نوع خانوار معمولي ساکن
 • نوع خانوار معمولي غير ساکن
 • نوع خانوار گروهي
 • نوع خانوار موسسه اي
 • مساحت زير بنا 50 و کمتر
 • مساحت زير بنا 51 تا 75
 • مساحت زير بنا 76 تا 80
 • مساحت زير بنا 81 تا 100
 • مساحت زير بنا 101 تا 150
 • مساحت زير بنا 151 تا 200
 • مساحت زير بنا 201 تا 300
 • مساحت زير بنا 301 تا 500
 • مساحت زير بنا 501 و بيشتر
 • مساحت زير بنا اظهار نشده
 • تعداد واحد مسکوني
 • خانوار داراي معلول
 • نوع محل سکونت خانوار واحد مسکوني معمولي
 • نوع محل سکونت خانوار جادار
 • نوع محل سکونت خانوار کپر
 • نوع محل سکونت خانوار آلونک و زاغه و ...
 • نوع محل سکونت خانوار ساير

 

فرمت فایل: shp

 سال: 1385

حجم فایل: 524 کیلوبایت

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با بندر دیلم، اینجا